Anasayfa / Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler
Mezhepler Hakkında Bilgi

Dinimizin emrettiği şekilde bir yaşam sürebilmek için Allah bizlere Kuran-ı Kerim’i ve Kuran’ı bize öğretecek Peygamberi göndermiştir. Bu nedenle bizler günlük hayatımızı sürdürürken tüm ibadet ve davranışlarımızı Kuran-ı Kerim’e ve Peygamber Efendimizin(s.a.v)’in sünnetine uygun bir şekilde yerine getirmeliyiz.

Ancak Kuran-ı Kerimde ve Peygamberimizin sünnetinde bazı konular yorum yapmaya açık bırakıldığından dolayı Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in sünnetine ve Kuran-ı Kerim’deki ayetler çerçevesinde yorumlar yapılmakta ve bazen farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Bu görüş ayrılıkları da zamanla mezhepler kurulmasına neden olmuştur.

Şunun altını özellikle çizmek gerekir ki, mezhep din değildir ve hiçbir zamanda bir dinmiş gibi düşünülmemelidir. Ayrıca mezhepleri kuran kişilerde din koruyucuları veya tebliğ ile görevlendirilen kişiler değillerdir.

Din, ‘’Allaha tapmayı ve ona onun istediği şekilde kulluk yapmayı gerektirir.’’ Dediğimiz gibi ‘’Allaha Onun istediği şekilde kulluk yapmayı gerektirir.’’ Yani dinin de belirli kuralları vardır. Kuran-ı Kerimde ve Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in sünnetinde  İslamiyetin ana kuralları ve bir Müslümanın uyması gereken her türlü emir ve yasaklar bildirilmiştir. Ancak akıllı ve düşünebilen her Müslüman Kuran-ı Kerim’i doğru okuyup, doğru bir şekilde yorumlayabilmelidir. Mezheplerde aslında bu noktada ortaya çıkmıştır.

Şunu kesinlikle unutmamak gerekir ki, mezheplerde görüş ayrılığı olmaz. Yani birinin helal dediğine diğer haram demez, diyemez. Fakat bazı emir ve yasakların nasıl yapılacağı ile ilgili farklı yöntemler önerilir.

mezhep-2048x1075 Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

Mezhep Nedir?

Mezhep, kelime anlamı olarak takip edilen yol, benimsenilen görüş ve izlemek anlamlarına gelmektedir. Dini anlamda mezhep müctehid bir İslam aliminin hakkında kesin bir hüküm verilmeyen konularda sünnete ve Kuran-ı Kerim’e ters düşmeyecek şekilde yorumlaması ve bir çözüm bulmasıdır.

Not: Müctehid, bir konu ile ilgili tüm delil ve ispatları inceleyerek karar çıkartan din adamına denmektedir.

Her dinde mezhepler olduğu gibi İslam dininde de mezhepler vardır. İslam dininde mezhepler Fıkhi Mezhepler ve İtikadi Mezhepler olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

mezhep-2048x1075 Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

Fıkhi Mezhepler

Fıkhi mezhepler İslam dininde ibadet, evlenme, boşanma, ticaret, miras ve günlük yaşam gibi konularda hemfikir olan mezhep görüşlerinin birleştiği sistemdir.

  • Hanefi Mezhebi

Kurucusu İmam-ı Azam olarak bilinen Ebü Hanife’dir.  Abbasiler döneminde başlıca fıkıh mezhebi olan Hanefilik, ilk olarak Irak’ta ortaya çıkmıştır ve daha sonra batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar arasında yaygınlaşmıştır.

Günümüzde Türkiye, Pakistan, Afganistan, Mısır, Ürdün, Hindistan, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek gibi ülkelerde yaşayan Müslümanların neredeyse tamamı Hanefi Mezhebine mensupturlar.

Hanefi mezhebinde, söz konusu konu ile ilgili olarak ilk önce Kuran-ı Kerim’e bakılır ve Kuran’a göre hareket edilir. Eğer Kuran’da konu ile alakalı kesin bir bilgi yok ise o zaman Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in Hadis ve Sünnetlerine bakılır ve ona göre hareket edilir.

  • Şafii Mezhebi

Kurucusu İmam-ı Şafii olan bu mezhep ilk olarak Mısır’da ortaya çıkmış, daha sonra Yemen, Irak, Suriye ve Horasan’daki Müslümanlar arasında yaygınlaşmıştır. Günümüzde halen Irak, Suriye ve Mısır’da yaşayan Müslümanların büyük bir kısmı Şafii Mezhebine mensupturlar. Ayrıca Türkiye’nin doğu illerinde de Şafii Mezhebi yaygındır.

  • Maliki Mezhebi

Kurucusu İmam Malik bin Enes hazretleridir. İmam Malik, öğrenilmesi gereken ilmin kaynağının Medine’de olduğunu düşünüyor ve bu nedenle hayatı boyunca bu kutsal şehirden ayrılmamıştır. Maliki Mezhebi olarak Hicaz bölgesinde yaşayan Müslümanlar tarafından benimsenmiş daha sonra Hac ibadetini yerine getirmek için oraya gidenler sayesinde dünyanın dört bir yanına yayılmıştır.

Maliki Mezhebi genel olarak Hz.Muhammed(s.a.v)’in sünneti ve hadisleri ışığında ilerlemiş ve İmam Malik buna bağlı kalarak fetva vererek zamanla Maliki Mezhebinin oluşmasını sağlamıştır.

  • Hanbeli Mezhebi

Kurucusu Ahmet bin Hanbel hazretleridir. Hanbeli mezhebinde Kuran-ı Kerim ve Sünnet ışığında hareket edilir. Eğer Kuran ve Sünnette kesin bir bilgi yoksa onlara en yakın yola başvurulur. Günümüzde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerde Hanbeli mezhebini benimsemiş Müslümanlar bulunmaktadır.

İtikadi Mezhepler

İtikad, kelime anlamı olarak bir şeyin aksini iddia etmeyecek şekilde kabullenmek ve gönülden bağlanmak anlamlarına gelmektedir. İtikadi Mezhepler ise İman, İbadet ve İnanç gibi konuların sistemleştiği mezheptir.

  • Ehl-i Sünnet Mezhebi

Hz.Peygamber(s.a.v)’in yolundan giden ve bu yoldan hiçbir zaman sapmayanların mezhebidir. Bu mezhebin kaynağı Kuran-ı Kerim ve Sünnettir. Ehli Sünnet itikadında olan Müslümanlar Kuran-ı Kerimde ve Sünnetlerde ne emredilmişse sadece ona inanır ve uygularlar. Ehli Sünnet itikadının iki farklı kolu vardır. Bunlar;

  • Matüridiyye Mezhebi: Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’dir. Semerkant’ın Matürid köyünde dünyaya gelmiştir. Günümüzde Hanefi mezhebine mensup kişiler bu itikad koluna bağlıdır.
  • Eş’ariyye Mezhebi: Kurucusu Ebu’l Hasan Eş’ari hazretleridir. Maliki ve Şafii mezhebine mensup kişiler genellikle bu itikad kolunabağlıdırlar.

Not: Matüridiyye ve Eş’ariyye Mezhepleri arasında genel olarak pekte bir fark yoktur. İkisi de Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in sünnetine uygundur.

mezhep-2048x1075 Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

  • Ehl-i Bidat Mezhebi

Bidat, anlam olarak dinin esaslarına ve emirlerine ters düşen her türlü söz, davranış ve düşünce olarak tanımlanmaktadır. Bu mezhebe inanan kişiler, Hz.Muhammed(s.a.v)’in emirlerini ve Kuran-ı Kerim’in ayetlerini kendilerince yorumlayıp ona göre hareket eden kişilerdir. Yani sünnet yolundan ayrılan kişilerdir.

Ehli Bidat Mezhebi kendi içerisinde birçok kolay ayrılmıştır.

1-) Mutezile: Bu mezhep, insan aklının vahiyden daha üstün olduğunu benimsemektedir.
2-) Cebriye: İnsanda cüzi irade bulunmadığını ve bu nedenle insanın seçme şansının bulunmadığını savunur.
3-) Mürcie: Ne kadar günah işlenirse işlensin ‘’La İlahe İllallah Muhammeden Resulallah’’ denildikten sonra cennete girilebileceğini benimsemektedir.
4-) Haricilik: Sünneti yok sayıp sadece ama sadece Kuran-ı Kerimden hüküm çıkartmaktadır.
5-) Şia: Kuran-ı Kerim’in birçok konuda eksik olduğunu düşünen ve halifelerden Hz.Ali dışında herkesi reddeden görüştür.
6-) Vehhabilik: Bu görüş, İngilizler tarafından Müslümanların birliğini bozmak amacıyla ortaya atılmış bir görüştür.

  • Ehl-i Delalet Mezhebi

Delalet, kelime anlamı olarak doğru yoldan sapmak ve sapkınlık anlamına gelmektedir. Allah’a, Peygambere ve Ahirete inanç konusunda sapkınlığa düşen kişilerin bağlı olduğu mezheptir. Durzilik ve Bahailik mezhepleri bunlara en büyük örneklerdir. Özellikle Bahailer, mezhep kurucularının (haşa) ilah olduğunu kabul ederler ve onun öldüğü evin yönünde namazlarını kılar ve ibadetlerini yaparlar.

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı

Hz.Muhammed(s.a.v) vefat etmeden önce insanlar merak ettikleri soruları, gelir kendisine sorarlar ve en doğru cevabı bizzat Hz.Peygamber(s.a.v)’den öğrenirlerdi. Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in vefatından sonra sahabeler merak ettikleri sorular ile ilgili olarak Kuran-ı Kerim ve Sünnet ışığında cevaplar aramaya başladılar. Ve bu doğrultuda mezhepler ortaya çıkmış oldu.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------