Mali Yargı Nedir

  0
  1

  Mali Yargı Nedir
  Mali Yargı Ne Demek

  Mali yargının amacı, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaçlara ve kanunlara uygun olarak elde edilmesi, muhafazası ve kullanılması için gerekli denetimin gerçekleştirilmesi ve sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasıdır.

  Mali yargı kolunda görevli organ Sayıştay’dır. Sayıştay’ın hem idari hemde yargısal görevleri bulunmaktadır.

  Anayasaya göre, Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlanmakla görevlidir. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin gükme bağlanması da Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. Bununla beraber vergiler, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. Bununla beraber vergiler, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.

  Sayıştay’ın denetim görevleri ve yargısal görevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  Denetim Görevleri

  • Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemek ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak
  • Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak
  • Kanunlarla verilen diğer inceleme, denetleme işlerini yapmak

  Yargısal Görevleri

  • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetlemek ve kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamak

  İlgililer, Sayıştay’ın kesin hükümlerine karşı, kararın tebliğinden onbeş gün içinde karar düzeltme yoluna başvurabilirler. Karar düzeltme bir kez talep edilebilir. Bu kararlar hakkında, ayrıca idari yargı yoluna başvurulamaz.

  Mali Yargı

  HENÜZ YORUM YOK

  CEVAP VER