Anasayfa / Eş Anlamlı Cümleler ve Kelimeler

Eş Anlamlı Cümleler ve Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Cümleler ve Kelimeler Konu Anlatımı
Eş Anlamlı Kelimeler Nedir ve Örnekler

Anlam bakımından birbirine denk düşen, başka sözcüklerle aynı düşünceyi dile getiren cümlelere ”eş anlamlı” cümleler denir. Bu tür cümleler arasında öne sürülen düşünce yada dile getirilen durum bakımından tam bir anlam ve yargı bütünlüğü vardır.

Eş Anlamlı Örnek Cümleler

 • Onun son eserinde beylik düşünceler ve yıpranmış bir söylem söz konusudur.
  Yazarın son yapıtı, sırdan fikirler ve özgünlükten yoksun bir üsluptan oluşuyor.
 • Sanat, gerçeğin yazar tarafından yorumlanarak yeniden üretilmesidir.
  Sanat, gerçeğin yazara göre taze bir biçimde anlatıldığı yeni üründür.
 • Bu tür yapıtların son kullanma tarihi yoktur.
  Bu tür eserler, ölümsüz niteliklere sahiptir.

Eş Anlamlı Cümleler ve Kelimeler

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

2 Yorumlar

 1. abecesel: alfabetik
  acar: becerikli, cesur
  acıkmak: acmak
  açgöz: açgözlü
  ad: isim
  adet: tane
  affetme: şefaat
  ağırbaşlı: ağır, temkinli
  ahmaklık: hamakat
  akıl: us
  aksetmek: yansımak
  aktif: cevval
  ala bula: alaca
  alan: meydan
  alçakboylu: bodur
  alev: alaz
  alim: bilgin
  altın: kızıl
  amca: emmi
  anaokulu: uşak bahçesi
  anlamak: başa düşmek
  antlaşma: mukavele
  aradan kaldırmak: gidermek
  arızalanmak: sınmak
  artı: toplama işareti
  asa: baston
  asil: necabetli, soylu
  astana: eşik
  aşina: tanış
  ata baba: ata
  atlanmak: atlamak
  aya: avuç
  aydınlık: sarahat, vuzuh
  ayraç: parantez
  azarlamak: abırlamak, biabır etmek, tanlamak
  baba: büyükbaba, dede
  bağban: bahçıvan
  bağlanmak: ilişmek
  bahçıvan: bağban
  bakmayarak: rağmen
  bardak: testi
  basit: kolay
  başarı: muvaffakiyet
  başkası: öbürü
  başvezir: sadrazam
  bayakki: deminki
  bazen: kimi
  bedir: dolunay
  beleş: havayi, müfte, pulsuz
  belki: muhtemelen
  benlik: kişilik
  berk: katı, kıskıvrak, tıkız
  beyaz: ak, kır
  biçare: gariban
  bildiri: tebliğ
  bilgisizlik: cehalet
  bilye: kürecik
  biraz önce: demin
  biricik: tek
  bitaraf: çekimser, yansız
  blöf: karakorku, uydurma
  borç: kredi, ödev, ödünç, vecibe
  boşkap: tabak
  bozan: silgi
  böbür: leopar
  broşür: kitapça
  bugünlerde: geçende
  bulaşıcı: yolukucu
  bunun için: binaenaleyh
  buyruk: emir
  büyü: afsun, cadı, efsun, sihir
  caba: bundan ilave, üstelik
  calak: aşı
  canlı: diri
  celse: iclas, oturum
  cep bıçağı: çakı
  cet: ata
  cezaevi: mahpushane
  cihet: yön
  cırtlak: çığıltılı
  cummak: dalmak
  çabalamak: debelenmek
  çağrı: davet
  çalışmak: işlemek
  çapkıncı: çapulcu
  çarpmak: çırpmak
  çekidüzen: intizam, nizam
  çelişki: zıddiyet
  çepeçevre: etrafını alarak, yüzük kaşı
  çete: kuldur destesi
  çevriliş: darbe
  çığır: patika
  çıkışmak: sövmek, tanlanmak
  çıngırak: zeng, zıngırağı
  çit: çeper
  çoğalmak: artmak
  çökük: göçük
  dadı: daye
  daimî: temelli
  dal²: budak
  damat: güvey
  darbe²: çevriliş
  dayak olmak: yaslamak
  dayı: arka, havadar
  değer: kıymet
  değiştirmek: değişmek
  delalet: vasıtacılık
  delil: kanıt
  deminki: bayakki
  dengelemek: tarazlaştırmak
  dergi: mecmua
  derman: güç, takat
  desen: nakış
  dev: canavar
  devran: zaman
  dikbaş: kasıntı
  dilcek: küçük dil
  din işleri: diyanet
  dipçik: kundak
  dış işleri: haricî işler
  diye: göre, için
  doğan: kızılkuş, terlan
  doktor: hekim
  dolaşmak: gezmek
  donuk: mat
  dönemeç: viraj
  döşekçe: minder, şilte
  duman: tütsü
  durum: hal, vaziyet
  duyuru: ilan
  dümbül: dümbelek
  dürür²: kuda
  düşman: hasım
  düz yazı: nesir
  düzey: seviye
  eclaflık: zül
  edilgen: pasif
  efsane: mit
  eğitim: terbiye
  ehlileşmiş hayvan: evcil
  ekincilik: tarım, ziraat
  ekşimek: kıçkırmak, turşumak
  elçekmemek: tebelleş olma
  elmacık sümüğü: elmacık kemiği
  emin amanlık: emniyet, güvenlik
  emsal: numune, örnek
  engel: mani
  envai çeşit: nevbenev
  erik: kayısı
  esans: ıtır
  eskiden: evveller, geçmişte
  eşinmek: eşelemek
  etrafını alarak: çepçevre, çepeçevre
  evvel: önce
  eyvallah: hüdahafız
  facialı: feci
  fakat: ama, lakin
  fark: ayrım
  fayda: çıkar, yarar
  fena: kötü, pis
  fevri: hırslı
  fıkra: latife
  fırıldak: fırfıra, fırlangıç
  fit: ödeşme, razılaşma
  fukara: fakir
  galat: hata
  gamze etmek: kırıtmak
  gayrikanuni: yasa dışı
  geceleyin: gece vakti
  geçimsiz: bedreftar, yola gitmeyen
  geçmişte: eskiden
  gelme: göçmen
  gerçekten: yakinen
  geri: arka
  gezinti: seyran
  gidiş: hal hareket
  girişken: atak
  gizli: saklı
  göğermek: morarmak
  gönlünü almak: gönlünü etmek
  görümce: baldız
  göstermelik: numune, örnek
  gözde: aziz
  gözü kapalı: gözübağlı, kör körane
  gurur: kibir
  güçlü: kuvvetli
  gülle: kurşun, mermi
  günahkâr: fail, sanık
  gürültü: şamata
  güvenme: güven
  güzide: seçkin, seçme
  haberleşme: muhabere
  hahiş: rica
  hakikaten: doğrudan
  hal hareket: gidiş
  haletiruhiye: ahvaliruhiye
  ham: olmamış
  han: karvansaray
  hapsetmek: tutuklamak
  harek: sedye
  harislik: hırs
  hasım: düşman, rakip
  hasta bakıcı: tıp bacısı, tıp kardeşi
  hatip: natık
  havadis: haber
  hayal: düş
  hayli: birçok
  hekim hakkı: vizite
  henüz: hâlâ
  hezeyan: sayıklama, sersemleme
  hikâye: öykü
  hint kozu: Hindistan cevizi
  his: duygu, duyu
  hıyar: salatalık
  homurtu: mırıltı
  hoşgörü: dözüm
  huriş: katık
  huylanmak: şeklenmek, şüphelenmek
  hükümdar: padişah
  hüsran: zarar, ziyan
  iclas: celse, içtima, meclis, oturum
  içermek: ihtiva etmek
  içtima: iclas, toplantı
  idari: inzibati
  ifrat: aşırı
  ihanet: hıyanet
  ihtilaf: uyuşmazlık
  ihtiyat etmek: sakınmak
  ikna: inandırma, kandırma
  ilan: bildiriş, duyuru
  ilgeç: edat
  ilim: bilim
  ilkin: evvela
  iltihap: apse
  imha: kökünü kesme
  in: kümes
  incitmek: acıtmak, rencide etmek
  inkişaf etmek: kalkınmak
  ip ucu: delil, kelepin ucu
  ırgalanmak: yalpalamak
  irsiyet: kalıtım, veraset
  iskân: yerleştirme
  ıslık: fışkırık
  istihlakçı: tüketici
  istirahat: tatil
  işare: ima, telmih
  işkembe: içalat
  işten kaçmak: kaytarmak
  itibarsız: kalleş, kaypak
  ıtır: koku
  iyi: yakşı
  izin: müsaade, ruhsat
  jeolog: yer bilimci
  kaba: abullabut
  kabiliyet: dirayet, kapasite, yetenek
  kaçıncı: niçenci
  kadın: hatun
  kâğıt torba: kese kâğıdı
  kak: pestil
  kalite: keyfiyet, nitelik
  kama: hançer
  kanaatlendirici: tatminkâr
  kanıt: delil
  kapalı: örtülü
  kaplan: pelenk
  kara pazar: karaborsa
  karakter: ıra, mizaç
  kardeş: birader
  karıştırmak: harmanlamak, karmak
  karşılaştırma: kıyas
  kas: adele
  kasvet: gam, hüzün, keder
  katı: berk
  katlanmak: dözmek
  kavun: yemiş
  kayık: sandal
  kaynakça: kaynaklar, kitabiyat
  kazara: gözlenilmeden, tesadüfen
  kekeme: peltek
  kement: urgan
  kent: şehir
  kerhen: gönülsüz
  kesinlikle: keskinlikle, mutlak
  kevgir: sarkaç
  kifayetlenmek: yetinmek
  kimi: bazı
  kıpırdamak: kımıldamak
  kırak: kıyı
  kırmak: sındırmak
  kısmak: azaltmak
  kitabiyat: kaynakça
  kıyı: kenar, sahil
  kızılca: kızamık
  kof: içi boş, mazmunsuz
  kolye: boyunbağı
  komut vermek: emir vermek
  kontrat: bağlaşma, mukavele
  konuşmak: danışmak
  korna çalmak: sinyal vermek
  koşulma: iltihak
  kovuşturma: istintak
  kök: havuç, nesep, şişman
  kömek etmek: desteklemek
  köşk: kulübe
  kredi²: itibar
  kuldurbaşı: elebaşı
  kuraştırma: kurgu
  kurul: heyet
  kuşatan: sapan
  kutsal: mukaddes
  küçük bacı: kardeş
  külah: kalpak, papak
  küpe: sırga
  kütle: cemaat
  lağvetmek: feshetmek, ilga
  lala: daye
  leçek: başörtüsü
  levber: çapa
  lisans belgesi: diploma, şahadetname
  lüle: namlu
  maden: metal, mineral
  mahariç: gider
  mahluk: yaratık
  mahsullü: velut
  mala: macun
  manalı: manidar
  maral: ren geyiği
  maslahatçı: danışman
  matrak: gülünç
  mazmunsuz: kof
  medahil: gelir
  mekir: hile
  memnu: kadağan, yasak
  menzil: daire, konut
  merhametsiz: acımasız
  mesai: emek, iş
  mesul: sorumlu
  meşhur etmek: lanse etmek
  mevcut: var
  meyil: eğilim
  mıhça: üvendire
  milletvekili: mebus
  mırıldanmak: homurdanmak
  miyavıldamak: miyavlamak
  montaj: kurgu
  muallim: öğretmen
  muhakeme etmek: yargılamak
  muhbir: jurnalci
  muhtelif: türlü
  mukallit: taklitçi
  musahabe: mülakat
  mutlu: hoşbaht
  muzaheret: kömek, yardım
  mücre: mahfaza
  müfettiş: denetçi
  müjde: muştu
  münasebet: ilişki
  müracaat: başvuru, hitap
  müsademe: vuruşma
  müstemlekecilik: inhisar
  mütecaviz: tecavüzkâr
  nadan: cahil
  nakış: dantel, desen, motif
  namlu: lüle
  naşı: toy
  nazik yürekli: alıngan, gözü sulu
  neciplik: asalet, efendilik
  nem: ıslak, rutubet
  nesir: düzyazı
  neticelenmek: sonuçlanmak
  nida: ünlem
  nitelik: kalite
  numune: örnek
  o hâlde: demek ki
  oğurlamak: çalmak
  olanak: imkan
  olgun: değmiş, kâmil, yetişmiş
  oluşmak: teşekkül etmek
  oran: nispet, orantı, tenasüp
  ortam: vasat
  oturaklı: ağır, sabit
  oyalamak: gözletmek, kılıklamak, uzatmak
  oyuk: kovuk
  ödeşme: fit
  öğe: unsur
  ökçe: taban
  ön söz: mukaddime
  öneri: teklif
  örnek: misal, numune
  ötürü: dolayı
  özdeş: bir cür, okşar
  özerk: muhtar, muhtariyetlik
  özne: müptedi
  paket: bağlama
  pansuman: sargı, sarık
  parasız: bedava
  pataklamak: döyeçlemek
  payize kalmak: ikmale kalmak
  pekiştirme: şiddetlendirme
  peruk: suni saç
  peşkeş çekmek: peşkeş etmek
  piknik: seyir
  pirinç: düğü
  piyade: yaya, yayan
  proje: layiha
  radde: derece
  rakip: hasım
  rastgele: tesadüfen
  reddol: defol
  rencide etmek: incitmek
  rey vermek: oy vermek, ses vermek
  riya: ikiyüzlülük
  rulo: tomar
  sabık: evvelki, kabakki
  sadır: başkan
  sağlam: dinç, gürbüz, zinde
  sahil: kıyı, kumsal
  sakar: nakolay
  saklamak: alıkoymak
  salı: çarşamba akşamı
  salt: tek, yalnız
  sancak: toplu iğne
  sapan: kuşatan
  sarık: pansuman
  sathi: üstünkörü
  savurgan: bedharç
  sayman: muhasip
  seçkin: güzide
  sehven: yanlışlıkla
  sembol: remiz
  sepmek: serpmek
  seri: süratli
  ses: oy, rey, yaygara
  sevimli: babacan, yavuklu
  sıçan: fare
  sıkılmak: bunalmak
  sındırmak: kırmak
  sinirli: asabi
  sırga: küpe
  siyahe: bordro, liste
  soğukkanlı: serin kanlı
  somurtkan: karakabak
  sonuçlanmak: bitmek, neticelenmek
  soy: ırk
  soytarı: telhek
  söykemek: dayamak, yaslamak
  sözcük: kelime
  subay: zabit
  suni: yapay, yapma
  sükse: hodpesentlik
  süprüntü: zirzibil
  sürücülük vesikası: ehliyet
  şahadet parmağı: işaret parmağı
  şahsiyet: hüviyet
  şalvar: pantolon
  şapalak: şamar, tokat
  şaşmak: şaşalamak, bocalamak
  şekerleme: mürgüleme, uyuklama
  şenlik: cümbüş, şölen
  şiddetlendirme: pekiştirme
  şimdi: halen
  şişman: kök, şişko
  şube: kol
  şüphelenmek: huylanmak, işkillenmek, kuşkulanmak, pirelenmek
  tabiat: doğa, haslet, yaradılış
  tacir: iş adamı
  tahlil etmek: çözümlemek
  tahteşşuur: şuuraltı
  taklitçi: mukallit
  talancı: çapulcu
  tamam: bütün, oldu, peki
  tane: adet
  tanıştırmak: tanış etmek
  taraftar olmak: tutmak
  tartaklamak: dövmek, eziştirmek
  tasfiye: temizleme
  tatbik etmek: uygulamak
  taviz: ödün
  tazyik: basınç, baskı
  tecavüz: saldırı
  tedirgin: narahat
  tehlikeli: netameli
  teklif: öneri
  telakki: görüş
  telefon: alısün
  temas etmek: değinmek
  temelli: daimî
  ten: cilt, deri
  tenkitçi: münekkit
  terbiye vermek: eğitmek
  ters: aksi, hırçın
  tesis: kuruluş
  teşkil etmek: örgütlemek
  tez: çabuk, yarım yamalak
  tıkız: berk, muhkem
  tırpan: kerenti
  tokmak: kapı zengi
  topal: aksak
  toplu: yığın
  torun: neve
  tren: katar, şimendifer
  turfanda: faraş
  tutma: kesinti
  tuvalet: hela, wc
  tür: cins, nev, tarz
  uçarı: bozgun
  ulaşım: alaka, rabıta
  umut: ümit
  usanç: sıkıntı, üzüntü
  uşak: hizmetçi, kullukçu, nöker
  uyarı: ikaz
  uygarlık: medeniyet
  uyuklama: şekerleme
  uzak: ırak
  ücret: müzd
  ülkü: ideal
  ünlü²: sait
  üstelik: caba
  üye: aza
  vakar: temkinlilik
  varlıklı: zengin
  vatandaş: tebaa, uyruk, yurttaş
  vebal: günah
  velinimet: hami, havadar, halaskâr
  vesile: bahane, sebep
  viraj: dönemeç
  vizite: hekim hakkı
  vurmak: güllelemek, öldürmek
  yabancı: haricî
  yahut: veya
  yakışmak: yaraşmak
  yaldız: zer, zerli
  yamak: kömekçi, nöker, yardımcı
  yanılgı: sehiv, yanlış
  yansımak: aksetmek
  yapmak¹: düzeltmek
  yararsız: eğreti
  yargı: hüküm, karar
  yas: matem
  yaşam: hayat, ömür
  yatmak: uyumak
  yayınevi: neşriyat
  yazın: edebiyat
  yel: rüzgar
  yenik: mağlup
  yerleştirme: iskân
  yetinmek: kani olmak, kifayetlenmek
  yığışmak: üşüşmek
  yine: gene, tekrar
  yok etmek: kavurmak
  yolagitmez: huysuz
  yozlaşmak: bozulmak
  yöre: etraf
  yurttaş: vatandaş
  yüksekokul: ali mektep
  yürümek: hareket etmek
  yüzsüz: vicdansız
  zahiren: şeklen
  zampara: avratbaz
  zarar: hasar, hüsran, zayiat, ziyan
  zaten: doğrusu, esasen
  zeng sesi: zil
  zevk: beğeni
  zindan: örs
  zırlamak: zırıldamak
  ziyalı: aydın, münevver
  zül: alçaklık

 2. abla / büyük bacı
  ad / isim
  ada / aral / simek
  aday / namzet
  adres / unvan
  ağırlık / salmak
  ahize / destek
  aile / kodak / odbaşı
  akraba / kohum
  akşam vakti / akşam çağı
  akşama kadar / akşamacan
  alan / saha
  amaç / maksat
  amca / emmi
  anayasa / esas kanun
  anı / hatıra
  anıt / estelik
  anlam / mana
  anne / ana
  ansızın / gafleten
  anten / sırgavıl
  araba / kölük
  araç / vasıta
  arka / dal
  arkadaş / dost / tomdaş / yoldaş
  aşama / merhale
  ataerkil / atahakan
  avukat / aklavcı
  ayna / güzgü
  ayrıcalık / imtiyaz
  baba / ata
  bağımsız / azat
  bakan / nazır
  barış / sulh
  başarı / muvaffakiyet
  başarılı / muvaffak
  başbakan / başnazır
  başhekim / başsagan
  başkan / sadır
  başkan yardımcısı / sadır muavini
  batı / garp
  bazı / ayrım
  bebek / körpe
  beklemek / gözlemek
  bellek / yaddaş
  benzemek / okşamak
  beri / bu yana
  bilgi / malumat
  bilimsel / bilimlik / ilmî
  bilinç / şuur
  biraz / bir balaca
  bireysel / şahsi
  birkaç / bir niçe
  birlikte / birge
  bitki / ösümlük
  bulmak / tapmak
  buzdolabı / buzlatka / soğutucu
  büyük / ülken
  ceviz / koz / yangak
  ciddi / salmaklı
  cumhurbaşkanı / reisicumhur
  çeşitli / muhtelif
  çikolata / itimil
  Çin / Hıtay
  çocuk / uşak
  dal / budak
  dalga / tolkun
  dayanıklı / devamlı
  değerli / kıymetli
  değinmek / dokunmak / temas etmek
  deneyim / tecrübe
  ders / çimke
  dipnot / esletme
  direkt / birbaşa
  dizge / jüye
  doğa / tabiat
  dogal / tabii
  doğu / şark
  domates / kızanak
  dondurma / buzkaymak
  dönem / devir
  durum / yağday
  duygusal / duygulu / hissî
  düğün / toy
  dünya / cihan
  düzey / seviye
  eğitim / terbiye
  ekmek / çörek / nan
  ekonomi / denlik
  elektrik / çıngı
  elektron / çınca
  elektronik / çıncalık
  elverişli / müsait
  erkek / kişi
  eş anlamlı / müteradif
  eşit / beraber
  etki / tesir
  fakat / birak
  fake / feyk / gastan
  feminist / hatuncu
  feminizm / hatunculuk
  fena / yaman
  film / yanka
  fiyat / paha
  fotoğraf / kılık / yaçın
  frekans / tezlik
  gazete / yenün
  genç / civan / yaş
  genel / yalpı
  genellikle / umumen
  gibi / teki
  gizli / yaşırın
  görev / vazife
  gram / ağram
  grup / türküm
  gündem / gün tertibi
  güney / cenup
  güvenli / tehlikesiz
  güvenlik / tehlikesizlik
  hafif / yüngül
  hafta / yedil
  hapsane / türme
  hasta / kesel
  hava / tenek
  hayvan / döngül
  hekim / sagan
  helikopter / buralak / dikuçar
  hemşire / tıp bacısı
  her zaman / hemişe
  herkes / hamı
  hırsız / oğru
  hristiyan / nasrani
  içerik / mazmun
  iletişim / alaka
  ilgi / alaka
  ilgili / bağlı
  ilginç / meraklı
  ilişki / alaka
  ilişkin / değişli
  ilk / birinci
  ilk olarak / evvela / evvelce
  ilkbahar / köklem
  ilkokul / iptidai mektep
  imza atmak / kol çekmek
  incelemek / tekşirmek
  isyan / kozgalan
  iş birliği / emektaşlık
  iyi / yakşı
  kadın / ayal
  kamera / sınalga
  kamp / düşerge
  kanal / arna
  kapsama alanı / ihata dairesi
  kapsamak / ihata etmek
  karı / avrat
  karşılaştırmak / salıştırmak
  karşın / karamazdan
  kavram / mefhum
  kedi / göcen / pişik
  kendi / öz
  kendisi / özü
  kez / defa
  kısım / hisse
  kıvırcık / cingelek
  kız kardeş / bacı / simil
  kilit / kıfıl
  kilo / geli
  kilometre / çağrım
  kimlik / hüviyet
  kişi / şahıs / (rakamlardan sonra) nefer
  kitlesel / kütlevi
  kolay / asan
  konu / mevzu
  konuşmak / danışmak
  korna / fit
  koşul / şart
  kötü / pis
  kullanmak / işletmek
  kural / kaide
  kurtarmak / halas etmek
  kurtulmak / halas olmak
  kurul / heyet
  küçük / balaca
  kürtaj / uşak salma
  lehçe / ağgan
  lider / kösem
  makine / kılga
  masal / nağıl
  mercimek / yasmık
  merdiven / pilleken
  merkez / ortalık
  meydana gelmek / baş vermek
  mide / aşkazan
  milyon / pekmen
  morg / ölühane
  mühendis / kıvcı
  müşteri / haridar
  nasıl / nice
  ne zaman / haçan
  nedeniyle / sebebiyle
  nicelik / kemiyet
  nitelik / keyfiyet
  nokta / çekit
  nostalji / eslem
  nostaljik / eslemli
  o zaman / onda
  okul / mektep
  olağanüstü / fevkalade
  olasılık / ihtimal
  olay / hadise / vaka
  oluşmak / teşekkül tapmak
  oluşturmak / teşkil etmek
  operasyon / ameliyat
  oran / nispet
  organ / kılgan / uzuv
  otel / konakçı
  oy / avaz / rey / ses / tavış
  oyuncak bebek / kavırçak
  öğle / günorta
  öğle vakti / günorta çağı
  öğrenci / okuvcu
  öğrenim / tahsil
  öğretim / talim
  öğretmen / muallim
  öksürmek / yötelmek
  öksürük / yötel
  ön / kabak
  önce / evvel
  önder / yolbaşçı
  önem / ehemmiyet
  önemli / mühim
  örgüt / uyuşma
  örneğin / mesela
  özel / hususi
  özel olarak / özellikle / hususen
  özgü / mahsus
  özgün / özünemahsus
  özgür / erkin / hür
  özgürlük / erkinlik / hürriyet
  para / akçe / pul
  pazar günü / yekşembe günü
  pazartesi / düşembe
  penguen / karabat
  plaj / çimerlik
  plan / jospar
  polis / sakçı
  politik / siyasi
  politika / siyaset
  program / bağdarlama
  proje / joba
  radyo / ünalgı
  rağmen / karamazdan
  saat / sögen
  sabah / seher
  sabah erkenden / seher tezden
  sabaha kadar / seherecen
  sadece / tekçe
  sağlamak / temin etmek
  sahip / iye / malik
  sahte / gastan
  saldırgan / tecavüzkâr
  saldırı / hücum
  saldırmak / hücum etmek
  salı / seşembe
  satranç / şahmat
  savaş / harp / muharebe / vuruş
  savunma / müdafaa
  seçim / saylav / seçki
  seçmek / saylamak
  seçmen / saylavcı
  selfie / görçek / özçekim / özçekmiş
  sene / yıl
  sergi / görkezme
  serin / salkın
  seyir / temaşa
  seyirci / temaşabin / temaşacı
  sıcak / isti
  sık sık / tez tez
  sınav / imtihan
  sigara / çilim
  sigara içmek / çilim çekmek
  silah / yarak (TDK Güncel Türkçe Sözlükte 1. anlamı silahtır.)
  silgi / öçürge
  sinyal / çınav
  sistem / dizim
  sivilce / sızanak
  sol / çep
  sonra / keyin
  sonuç / netice
  soru / sual
  sorumlu / cevapdih / mesul
  sorumluluk / mesuliyet
  soruşturma / tahkikat
  soyut / mücerret
  söylemek / ayıtmak
  söz konusu / mevzubahis
  sözcük / kelime
  sunmak / takdim etmek
  süre / müddet
  süreç / vetire
  şarkıcı / aydımcı / muganni
  şimdi / hazır
  şoför / haydavcı / sürücü / yöndemci
  şu anda / şu tapta
  tablo / keste
  takvim / dallık / gündizme
  tanışmak / tanış olmak
  taraf / taman
  tarafından / tamanından
  tarihçi / müverrih
  tatil / dem alış
  tavşan / kuyan
  tecavüz etmek / göğmek
  tedavi / mualece
  tekrar / kaytadan
  tekrar tekrar / kayta kayta
  telefon / alısün / çınka
  televizyon / sınalgı
  temel / özül
  toplum / cemiyet
  toplumsal / içtimai
  tören / merasim
  trafik / yol hareketi
  trafik magandası / otoş
  trafik polisi / yol sakçısı
  tüm / tutuş
  ulusal / ulusluk
  uluslararası / beynelhalk / halkara
  ücret / vergin
  üçgen / üçbucak
  üniversite / birdem
  üretici / öndürücü
  üretmek / öndürmek
  ürün / önüm
  üye / aza
  vantilatör / yelletke
  varlıklı / varlı
  ve / ma
  video / sın
  Viyana / Beç
  web / tor
  web sayfası / tor beti
  yabancı dil / çet el dili
  yanıt / cevap
  yanıtlamak / cevaplamak
  yapay / suni
  yardım / kömek
  yarın / sabah
  yasak / kadağan
  yasal / kanuni
  yaşam / durmuş
  yatay / ufki
  yavaş / asta
  yavru / bala
  yaya / piyade
  yeni / taze
  yeniden / tazeden
  yenilik / tazelik
  yer / orun
  yetenek / kabiliyet
  yıl / sene
  yönetici / idareci
  yönetim / idare
  yönetmek / idare etmek
  yurt dışı / çet el
  zengin / bay
  zor / çetin / kıyın
  zorunlu / mecburi
  züğürt / kembağal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------